உடைந்த வளையல்

என்னென்னவெல்லாம்
பேசுகிறது
ரகசியமாய்
பூங்காவில்
சிதறிக்கிடந்த
வளையல் சில்லுகள்

Comments