Friday, March 4, 2011

America


இந்தப் பாடல் யு டியூபிலிருந்து எடுத்தது. அங்கதத்தில் அமெரிக்காவை விலாசு விலாசென்று விலாசுகிறது. சுராங்கனி மெட்டில் அமைந்த அமர்க்கலமான ஆங்கிலோ இந்தியா மொழிப்பாடல்.அமெரிக்கா யு டியுபுக்கு நன்றி.