மாலதி தர்மலிங்கம் said

மாலதி தர்மலிங்கம் said
பேரங்காடிகள் களவாடிவிட்ட நோட்டுக்களைப்போல.....இந்த வரிகளுக்கு விளக்கம் தந்தால் சிறப்பாக இருக்கும்.நன்றி.

Comments